زهدیه حسامی
عکاس و فعال حوزه سینما
گلاله یونسی
عکاس و تصویرساز
شیلان برهانی
عکاس
ژِینا مدرس گرجی
عکاس و روزنامه نگار