سوما نگهداری نیا
مترجم زبان انگلیسی و کارشناس ارشد اقتصاد
مریم اشرفی
عکاس مستند اجتماعی
شیما بداخشان
عکاس، تصویرساز دیجیتال و طراح سایت
هانا نوری
عکاس
سودا دوغان
فیلمساز مستند
گوهر دشتی
عکاس