گلاله یونسی
گرافیست
زهدیه حسامی
گرافیست
ژینا مدرس گرجی
گرافیست و مترجم زبان
سوما نگهداری نیا
کارشناس مترجمی زبان و ارشد اقتصاد
شیلان برهانی
گرافیست و کارشناس ارشد پژوهش هنر
سوچ 94